آزمون های IELTS
مدل نوع تاریخ آزمون شهر محل برگزاری هزینه
GENERAL
Analytical
Nov 3, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
ACADEMIC
Analytical
Nov 3, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
ACADEMIC
Assessment
Nov 3, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۵۹۰,۰۰۰ ریال
GENERAL
Assessment
Nov 3, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۵۹۰,۰۰۰ ریال
ACADEMIC
Analytical
Nov 17, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
GENERAL
Analytical
Nov 17, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
ACADEMIC
Assessment
Nov 17, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۵۹۰,۰۰۰ ریال
GENERAL
Assessment
Nov 17, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۵۹۰,۰۰۰ ریال
ACADEMIC
Analytical
Dec 1, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
GENERAL
Analytical
Dec 1, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال
ACADEMIC
Assessment
Dec 1, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۵۹۰,۰۰۰ ریال
GENERAL
Assessment
Dec 1, 2017
TEHRAN
HOTEL SIMORGH
۵۹۰,۰۰۰ ریال